سبد خرید من

نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره

نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره

نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره

فهرست مطالب

نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره

نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره مطابق تبصره 9 ماده 53 مستاجر در صورتیکه شخص حقوقی(شرکت) باشد موظف است مبلغ مالیات تکلیفی از اجاره پرداختی را کسر نماید و تا پایان ماه بعد به اداره مالیات محل وقوع ملک پرداخت نماید.

تبصره 9 – وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند. مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

خلاصه و نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره:

مثال:

شرکت گلشن در سال1400یک باب آپارتمان مسکونی را بمنظور استفاده دفتر اجاره نموده و طبق اجاره نامه عادی مبلغ اجاره سالانه480.000.000ریال،رهن2.000.000.000ریال میباشد.در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد و شرکت اجاره را به صورت سالانه پرداخت نماید مالیات تکلیفی موضوع تبصره9ماده53را محاسبه کنید؟

360.000.000=75%*480.000.000

54.000.000=15%*360.000.000

نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره
نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره

آیا مستاجر، در خصوص رهن(رهن کامل ،رهن واجاره) تکلیفی درخصوص کسر مالیات اجاره دارد؟

براساس نظر فنی سازمان امورمالیاتی به شماره ص/232/20980مورخه 23/12/1395 مستاجر تکلیفی در خصوص کسر مالیات تکلیفی در مبالغ رهن ندارد و تبصره9ماده53در زمانیکه رهن کامل هست موضوعیت ندارد.

مال الاجاره دریافتی شرکت دولتی یا شهرداری ، مشمول کسر مالیات اجاره میباشد؟

طبق بخشنامه شماره 63/93/200 مورخ 18/6/1393دریافتی اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره2ماده2قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی گردد، بنابراین مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد.

به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده 2 ق م م ، کسرمالیات تکلیفی موضوع تبصره ( 9 ) ماده ( 53 ) قانون یادشده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهدداشت.

آیا واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد؟

مطابق بخشنامه شماره13530مورخ 27/07/1384

در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذارد و به این ترتیب در ابتدای امرآنرا اجاری تلقی و مالیات محاسبه میگردد.

با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت .

ماده123 قانون مالیاتهای مستقیم :

در صورتی که منافع مالی بطور‌دائم یا موقت‌ بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌ گیرنده مکلف است مالیات‌ منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده119 قانون مالیاتهای مستقیم :

درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (131 ) این قانون خواهد بود.

ماده131 قانون مالیاتهای مستقیم :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱– تا میزان پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵ ٪)

۲– نسبت به مازاد پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰ ٪)

۳– نسبت به مازاد یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد(۲۵٪)

شایان ذکر است نرخهای جدیدماده131 طبق مصوبه هیئت وزیران که از سال1401 اجرایی شده به شرح ذیل میباشد:

۱– تا میزان دومیلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /2) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵ ٪)

۲– نسبت به مازاد دومیلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /2) ریال تا میزان چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰ ٪)

۳– نسبت به مازاد چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد(۲۵٪)

جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی اجاره چقدر هست؟

زمانیکه مالیات تکلیفی اجاره پرداخت نمی گردد، شخص حقوقی(مستاجر) باید جرایم ذکر شده در ماده ۱۹۹ ق. م. م را پرداخت نماید.

ماده199 : هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد(10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو­ و نیم­‌درصد(5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت،خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، دراین صورت جریمه دو و نیم ‌درصد(5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

مالیات تکلیفی اجاره به عنوان یک جزء اساسی در سیستم مالیاتی کشورها، بر اساس قوانین مالیاتی محلی محاسبه می‌شود و می‌تواند برای کسب‌وکارها و مستأجران تأثیر گذار باشد. در ایران، مالیات تکلیفی اجاره به شکل زیر محاسبه می‌شود:

۱. درآمد ناخالص اجاره

درآمد ناخالص اجاره شامل مبلغ اجاره‌ای است که مستأجر از مالک دریافت می‌کند. این مبلغ بدون کسر هزینه‌های مربوط به اجاره شامل هزینه مدیریت، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، بیمه‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط با ملک است.

۲. هزینه‌های مرتبط با اجاره

هزینه‌های کسب و کار مرتبط با اجاره شامل هزینه‌های مدیریت و نگهداری ملک، هزینه‌های تعمیرات، هزینه‌های بیمه، هزینه‌های قانونی و سایر هزینه‌هایی است که برای نگهداری و بهبود شرایط ملک صرف می‌شود.

۳. محاسبه مالیات تکلیفی

برای محاسبه مالیات تکلیفی اجاره، درآمد ناخالص اجاره کسر هزینه‌های مرتبط با اجاره می‌شود. مالیات تکلیفی اجاره معمولاً بر اساس درآمد ناخالص اجاره (بعد از کسر هزینه‌ها) محاسبه می‌شود و نرخ مالیاتی نیز بر اساس قوانین مالیاتی محلی تعیین می‌شود.

نکات کلیدی:

– رعایت قوانین مالیاتی: لازم است که همواره به روز با قوانین و مقررات مالیاتی کشور خود باشید تا از تغییرات آگاه شوید و مالیات‌های خود را به درستی محاسبه کنید.

– استفاده از مشاوره حرفه‌ای: برای محاسبه دقیق مالیات تکلیفی اجاره و بهینه‌سازی هزینه‌های مربوط به اجاره، استفاده از خدمات مشاوره حرفه‌ای مالیاتی پیشنهاد می‌شود.

این توضیحات کمک می‌کند تا به بهترین شکل ممکن از فرصت‌های مالیاتی استفاده کرده و مدیریت مالیاتی کسب‌وکار خود را بهبود بخشید.

مالیات تکلیفی اجاره و نکات کلیدی برای مدیریت بهینه‌تر

 مالیات تکلیفی اجاره

مالیات تکلیفی اجاره به عنوان قسمتی از سیستم مالیاتی، بر اساس درآمد ناخالص اجاره حساب می‌شود. این درآمد شامل مبلغ کلیه اجاره‌های دریافتی است که مالک از مستأجران دریافت می‌کند. بعد از اینکه مبلغ اجاره کسر هزینه‌های مرتبط با اجاره شده، می‌توان محاسبه مالیات تکلیفی اجاره را انجام دهید.

هزینه‌های مرتبط با اجاره

هزینه‌های مرتبط با اجاره شامل هزینه‌های مدیریت و نگهداری ملک، هزینه‌های تعمیرات و بهبودات، بیمه‌های مرتبط با ملک و دیگر هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری از ملک هستند. این هزینه‌ها می‌توانند از درآمد ناخالص اجاره کسر شده و مالیات تکلیفی اجاره را کاهش دهند.

 نکات کلیدی برای مدیریت بهینه‌تر مالیات تکلیفی اجاره:

  1. رعایت قوانین مالیاتی: لازم است همواره به روز با قوانین و مقررات مالیاتی محلی خود باشید. تغییرات در قوانین مالیاتی می‌توانند تأثیر زیادی بر مالیات شما داشته باشند، بنابراین اطمینان حاصل کنید که از آخرین تغییرات آگاه هستید.
  2. استفاده از هزینه‌های قابل کسر: بررسی دقیق هزینه‌هایی که می‌توانید به عنوان هزینه‌های قابل کسر در مالیات تکلیفی اجاره لحاظ کنید، به کاهش مالیات خود کمک خواهد کرد.
  3. مشاوره حرفه‌ای: استفاده از خدمات مشاوره حرفه‌ای مالیاتی می‌تواند به شما کمک کند تا به بهترین شکل ممکن از فرصت‌های مالیاتی استفاده کنید و هزینه‌های مالیاتی خود را بهینه سازی کنید.

این راهنما به شما کمک می‌کند تا به نحو احسن ممکن از فرصت‌های مالیاتی استفاده کنید و مدیریت مالیاتی کسب‌وکار خود را بهبود بخشید. اگر سؤال یا ابهامی دارید، با من در ارتباط باشید تا بتوانم کمک کنم.

فرض کنید شرکت “آرازسرور” که خدمات سئو و طراحی وب سایت ارائه می‌دهد، می‌خواهد اجاره مکانی برای دفتر خود بگیرد. در این صورت، مالیات تکلیفی اجاره محاسبه می‌شود بر اساس درآمد ناخالص اجاره کسب و کار، به شرح زیر:

مثال :

۱. درآمد ناخالص اجاره:

فرض کنید “آرازسرور” یک دفتر جدید برای ارائه خدمات خود اجاره کرده است. مبلغ اجاره ماهیانه دفتر برابر با 10 میلیون تومان است.

۲. هزینه‌های مرتبط با اجاره:

– هزینه مدیریت دفتر: 2 میلیون تومان

– هزینه تعمیرات و نگهداری دفتر: 1.5 میلیون تومان

– سایر هزینه‌ها (بیمه و مالیات و …): 1 میلیون تومان

۳. محاسبه مالیات تکلیفی اجاره:

– درآمد ناخالص اجاره: 10 میلیون تومان

– هزینه‌های مرتبط با اجاره: 2 میلیون + 1.5 میلیون + 1 میلیون = 4.5 میلیون تومان

– درآمد خالص اجاره: 10 میلیون – 4.5 میلیون = 5.5 میلیون تومان

– مالیات تکلیفی اجاره: معمولاً بر اساس درآمد خالص اجاره و نرخ مالیاتی مشخص محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر نرخ مالیات تکلیفی اجاره 25% باشد، مالیات محاسبه شده می‌شود به صورت:

مالیات = 5.5 میلیون × 25% = 1.375 میلیون تومان

– این مثال نشان می‌دهد که با استفاده از هزینه‌های مرتبط با اجاره، می‌توانید درآمد خالص اجاره و مالیات تکلیفی را کاهش دهید.

– حتماً اطمینان حاصل کنید که همه هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با اجاره به درستی ثبت و مدیریت شوند تا مشکلات مالیاتی جلوگیری شود.

این مثال به شما کمک می‌کند تا مفهوم مالیات تکلیفی اجاره را بهتر درک کنید، وقتی که در برابر خدماتی مانند سئو و طراحی سایت اجاره مکانی دفتر می‌کنید.

در ادامه چند پرسش و پاسخ مفید درباره نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره را برایتان آماده کرده‌ام:

۱. مالیات تکلیفی اجاره چیست؟

– مالیات تکلیفی اجاره مبلغی است که بر اساس درآمد ناخالص اجاره محاسبه می‌شود و به دولت پرداخت می‌شود.

۲. چگونه درآمد ناخالص اجاره محاسبه می‌شود؟

– درآمد ناخالص اجاره شامل مبلغ کلیه اجاره‌های دریافتی است که مالک از مستأجر دریافت می‌کند.

۳. هزینه‌های قابل کسر در محاسبه مالیات تکلیفی اجاره چه هستند؟

– هزینه‌های مرتبط با اجاره شامل هزینه‌های مدیریت و نگهداری ملک، هزینه‌های تعمیرات و بهبودات، بیمه‌های مرتبط با ملک و سایر هزینه‌هایی است که به طور مستقیم با بهره‌برداری از ملک مرتبط هستند.

۴. چگونه مالیات تکلیفی اجاره را محاسبه کنیم؟

– برای محاسبه مالیات تکلیفی اجاره، ابتدا درآمد ناخالص اجاره را بدست آورده، سپس هزینه‌های قابل کسر را از آن کسر کرده و درآمد خالص اجاره را محاسبه می‌کنیم. سپس با استفاده از نرخ مالیاتی مشخص شده توسط قانون مالیاتی، مالیات تکلیفی اجاره را محاسبه می‌کنیم.

۵. چگونه می‌توان هزینه‌های مرتبط با اجاره را به درستی ثبت کرد؟

– برای ثبت درست هزینه‌های مرتبط با اجاره، اطمینان حاصل کنید که تمام هزینه‌ها به درستی و مطابق با قوانین مالیاتی محاسبه و ثبت شده‌اند. این شامل داشتن اسناد و فاکتورهای مرتبط با هر هزینه نیز می‌شود.

با این پرسش و پاسخ‌ها، امیدوارم بهتر مفهوم مالیات تکلیفی اجاره را درک کنید و بتوانید به بهترین شکل ممکن از فرصت‌های مالیاتی استفاده کنید. در صورتی که سوال دیگری دارید، با من در تماس باشید!

متاسفانه من نمی‌توانم لینک‌های مستقیم به وبسایت‌ها یا منابع خارجی ارائه دهم. اما می‌توانم به شما توضیح دهم که چگونه می‌توانید اطلاعات مربوط به خدمات حسابداری شرکت “آتیه امن سپید” را به دست آورید:

خدمات حسابداری شرکت “آتیه امن سپید”

شرکت “آتیه امن سپید” خدمات مختلف حسابداری و مالی ارائه می‌دهد، مانند:

  1. حسابرسی و بررسی مالیاتی: بررسی صحت و کارایی سیستم‌های حسابداری، مدیریت خطرات مالی و راه‌حل‌های بهینه مالیاتی.
  2. مشاوره مالی و مالیاتی: مشاوره در خصوص بهینه‌سازی مالیاتی، مدیریت مالی و برنامه‌ریزی مالی.
  3. خدمات حسابداری عمومی: ارائه خدماتی همچون برگزاری حساب‌های دوره‌ای، گزارش‌گری مالی، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، مدیریت اسناد مالی و غیره.

به دنبال اطلاعات بیشتر؟

برای دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و خدمات ارائه شده توسط شرکت “آتیه امن سپید”، می‌توانید به صفحه وبسایت آنها مراجعه کنید. برای این کار، می‌توانید به موتور جستجوی مورد علاقه خود مراجعه کرده و عبارت “آتیه امن سپید” را جستجو کنید تا به سایت آنها دسترسی پیدا کنید.

مالیات تکلیفی اجاره به عنوان یکی از مباحث اساسی در سیستم مالیاتی کشورها محاسبه می‌شود. در ایران، محاسبه این مالیات بر اساس مراحل زیر انجام می‌شود:

درآمد ناخالص اجاره: این مفهوم شامل مبلغ کلیه اجاره‌های دریافتی است که مالک از مستأجران دریافت می‌کند، بدون کسر هزینه‌های مرتبط با اجاره مثل هزینه‌های مدیریت، تعمیرات، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط با ملک.

هزینه‌های مرتبط با اجاره: این شامل هزینه‌هایی است که برای نگهداری، بهبود و بهره‌برداری از ملک صرف می‌شود، مانند هزینه‌های مدیریت و نگهداری ملک، هزینه‌های تعمیرات، بیمه و هزینه‌های قانونی دیگر.

محاسبه مالیات تکلیفی: برای محاسبه مالیات تکلیفی اجاره، ابتدا درآمد ناخالص اجاره را کسر هزینه‌های مرتبط با اجاره می‌کنیم. درآمد خالص اجاره حاصله به نرخ مالیاتی مشخص شده توسط قوانین مالیاتی کشور ضرب شده و مالیات تکلیفی محاسبه می‌شود.

این روند مالیاتی مهم است که نیازمند رعایت دقیق قوانین و ثبت صحیح هزینه‌های مرتبط با اجاره است. این موضوع می‌تواند برای کسب‌وکارها و مستأجران تأثیر گذار باشد، بنابراین استفاده از خدمات مشاوره حرفه‌ای مالیاتی پیشنهاد می‌شود تا از بهترین شرایط مالیاتی بهره‌مند شوند و مالیات‌های خود را بهینه‌سازی کنند.

پیشنهاد مطالعه به دیگران

آخرین نظرات

دسته بندی  مقالات

آخرین مقالات

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی شرایط ثبت…
مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند

مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند

مالیات خانه،باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان…
طلا را گران نخرید

طلا را گران نخرید

طلا را گران نخرید طلا را گران نخرید باتوجه به اجرای قانون دایمی مالیات ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه…
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}