امتیاز دهید
ثبت شرکت و برند

ثبت شرکت و برند

اشخاص برای اینکه بتوانند به شخصیت حقوقی تبدیل شوند باید شرکت تاسیس نمایند برای ثبت شرکت بایستی به اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند و یا امور ثبتی خود را برون سپاری نمایند پیشنهاد ما استفاده از کارشناسان مجرب این امور میباشد .

 گروه مشاوران مالی آتس افتخار دارد تا با تجربه چندین ساله و استفاده از مجرب ترین کارشناسان حوزه ثبت شرکت و برند بتواند این مهم را برای شما آسان نموده و مثل همیشه همراهتان باشد .

با توجه به تجربه و مهارت کارشناسان مجرب ما در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه نسبت به ثبت شرکت و برند خود اقدام نمایید .

در صورتیکه علاقه مند به دانستن مطالب بیشتری در حوزه ثبت شرکت و برند و مراحل ثبت در ایران هستید به مقاله زیر توجه فرمایید :

شرکت چیست ؟

شرکت،عبارت است از اجتماع دو یا چندنفر که هر یک امکاناتى را (اعم از وجه نقد، وسایل و ماشین آلات وغیره) با خود به درون اجتماع مذکور آورده و به منظور کسب سود، فعالیت مشترکى را انجام داده و منافع را به نسبتهاى معین تقسیم مىکنند. در قانون تجارت تعریف صریح و روشن از شرکت وجود ندارد. اما به موجب قانون مدنی شرکت عبارتست از: اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیئی واحد به نحواشاعه

بر این اساس ، هر یک از افراد تشکیل دهنده شرکت را شریک یا سهمادار مینامند.

عناصر تشکیل دهندۀ شرکت چیست ؟

1- همکاری دو یا چند نفر

2- آوردن حصه یا سهم الشرکه یا سرمایه مناسب (نقدی یا غیر نقدی )

3-ماهیت حقوقی شرکت

4- نحوه تقسیم سود و زیان

مراحل و مدارک ثبت شرکت درایران چیست ؟

مرجع ثبت شرکتها : در ایران کلیه شرکتها باید در «اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری» به ثبت برسند.

ثبت شرکت و برند

تذکر :

١ــ شرکتهایی را که تحت مقررات قانون تجارت به ثبت برسند، را شرکتهای اختیاری میگویند

٢ــ شرکتهایی را که با توجه به قانون مدنی ایجاد میشوند، شرکت قهری گویند

کلیه امور ثبت شرکتها ، پلمپ دفاتر و ثبت تغییرات شرکتها از طریق سامانه ثبت شرکتها به نشانی   انجام میگردد   http://sherkat.ssaa.ir

 

ثبت شرکت و برند
ثبت شرکت و برند

مدارک مورد نیاز ثبت شرکتهای مختلف را میتوانید طبق جدول زیر خلاصه شده ببینید :

شرکتهای تضامنیشرکتهای سهامیشرکتهای تعاونیشرکتهای با مسئولیت محدودشرکتهای مختلط غیرسهامیشرکتهای مختلط سهامیشرکتهای نسبی
ک نسخه از شرکتنامه گواهی مدیران شرکت مبنی بر پرداخت تمام سرمایه نقدی وتسلیم سرمایه غیرنقدی با تعیین نام و سرمایه هریک از شرکا نام وامضای شریک یا شرکایی که مدیریت شرکت راعهده دار هستندیک نسخه از اساسنـامـه یـک نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس یـک نسخه صورتجلسه اولین هیئت مدیره گواهی بانک مبنی بر پرداخت ٣۵٪ سرمایه اولیهیک نسخه از اساسنامه درخواست کتبی طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون رسید پرداخت مقدار حداقل سرمایه موردنظریک نسخه از شرکتنامه نام مدیر یا مدیران شرکت گواهی مدیران شرکت مبنی بر پرداخت کلیه سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه غیرنقدییک نسخه از شرکتنامه یک نسخه از اساسنامه (در صورت وجود) نام شریک و یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارندیک نسخه از شرکتنامه یکنسخه از اساسنامه نام شریک و یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارندیک نسخه از شرکت نامه نام مدیر یا مدیران شرکت گواهی مدیران شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه غیرنقدی

 

 

در صورتیکه میخاهید با نحوه ثبت شرکت و سایر امور در سامانه فوق آشنا شوید به مطلب نحوه ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها مراجعه کنید .

انواع شرکتهای تجاری کدامند ؟

1- شرکت تضامنی:

به موجب ماده ١١۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امورتجارتی بین دویا چندنفربا مسئولیتتضامنی تشکیل میشود؛ اگردارایی شرکتبرای تأدیه تمامقروضکافی نباشد،هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است

2- شرکت سهامی :

به موجب ماده ١ قانون تجارت، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است .

3شرکت تعاونی:

به موجب ماده ٢ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ١٣٧٠) شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند، تعاونی شناخته میشوند

4 شرکت با مسئولیت محدود:

به موجب ماده ٩۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .

5 شرکت مختلط غیرسهامی:

به موجب ماده ١۴١ قانون تجارت، شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یک یا چندنفر شریک ضامن (با مسئولیت تضامنی) و یک یا چندنفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود .

6شرکت مختلط سهامی:

به موجب ماده ١۶٢ قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چندنفر شریک ضامن تشکیل میشود .

7شرکت نسبی:

به موجب ماده ١٨٣ قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی و در تحت اسم مخصوص بین دو یا چندنفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشته است .

خلاصه نحوه تشکیل شرکتها در ایران طبق جدول زیر میباشد :

نوع شرکتحداقل نفرات مورد نیاز برای تشکیل شرکتنوع سرمایهمیزان مسئولیت و نوع سرمایه تعهداتلزوم نام یکی از شرکا در نام شرکتنحوه تقسیم سود
تضامنی2سهم الشرکه نا مساوینا محدودحد اقل نام یکی از شرکابه نسبت یا روش تعیین شده در شرکت نامه
سهامی خاص3سهام ( به قطعات مساوی )محدود به مبلغ اسمی سهام—————————————————–به نسبت تعداد سهام و توافق مجمع عمومی
تعاونی7سهام ( قیمت مساوی )محدود به مبلغ اسمی سهام—————————————————–طبق ماده 25 قانون تعاون
با مسئولیت محدود2سهم الشرکه ( نا مساوی )محدود به مبلغ اسمی سرمایه—————————————————–به نسبت یا روش تعیین شده در شرکت نامه
مختلط غیر سهامییک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدودسهم الشرکه ( نا مساوی )نا محدود برای شرکای ضامن و محدود برای شریک با مسئولیت محدودنام یک شریک ضامن الزامی استبه نسبت یا روش تعیین شده در شرکت نامه
مختلط سهامییک یا چند نفر سهامدار یا یک یا چند نفر شریک ضامنسهام ( به قطعات مساوی )

سهم الشرکه ( نا مساوی )

نا محدود برای شرکای ضامن

و محدود به مبلغ اسمی سهام ( سهامدار )

نام یک شریک ضامن الزامی استبه نسبت یا روش تعیین شده در شرکت نامه
نسبی2سهم الشرکه ( نا مساوی )محدود به نسبت سرمایه شرکا—————————————————–به نسبت یا روش تعیین شده در شرکت نامه