امتیاز دهید

حسابرسی بیمه

طبق ماده ۴٧ قانون تامین‌اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند جهت تعیین حق‌بیمه کارکنان شاغل در کارگاهها و نیز  تعیین حق بیمه قراردادهای انجام شده در کارگاه ، دفاترو اسناد و مدارک کارگاهها را مورد بازرسی قرار دهد .

دراین صورت کلیه کارفرماها موظف خواهند بود با بازرسان سازمان تامین اجتماعی همکاری نمایند و کلیه اسناد و مدارکی درخواستی بازرسان را به ایشان در موعد مقرر تحویل نمایند .

مبنای حسابرسی بیمه‌ای ، ماده 11 بیمه است که مبنای تصمیم‌گیری بخشنامه 11.3 است .

در طول سالیانی که تجربه کار با شرکتها را داشته ایم شرکتهای بسیاری مشاهده شده که تا کنون حسابرسی بیمه نشده اند به همین دلیل بسیاری از مدیرعاملها و یا حسابداران شرکتها با این مقوله بیگانه هستند و انرا جدی نمیگیرند .

درحالیکه هزینه های سنگین و پنهانی  از نظررسیدگی بیمه ایی در این شرکتها وجود دارد که بعد از بازرسی و حسابرسی بیمه مشخص میگردد .بنابراین همیشه پیشگیری بهتر از درمان است .

پیشنهاد ما به شما بهره گیری از کارشناسان با تجربه گروه مشاوره مالی و مالیاتی آتس میباشد ما برای هر گروه از شرکتهای زیر برنامه ویژه ای داریم :

1-شرکتهایی که تاکنون حسابرسی بیمه  نشده اند .

2-شرکتهایی که در حال حسابرسی بیمه هستند .

3-شرکتهایی که حسابرسی بیمه شده اند و برایشان برگ مطالبه صادر گردیده است .

 

شایان ذکر است  براساس  قانون کلیه کارگاههای مشمول قانون که پرسنل آنها  تحت پوشش  بیمه تامین‌اجتماعی قرار دارند باید آمادگی حسابرسی تامین اجتماعی را  داشته باشند .

تا سال ۱۳۹۶  برای  رسیدگی بیمه زمان خاصی وجود نداشت و به استناد بخشنامه ١/١١ جدید درآمد تعداد سال‌های مالی که لازم است در موارد قانونی از دفاتر اشخاص حقوقی بازرسی به عمل آید ١٠ سال مالی تعیین شده بود  و زمان انجام آن  تنها  بنا به تشخیص شعبه تامین‌اجتماعی و یا در موارد خاص مانند صدور مفاصاحساب بنا به تقاضای کارفرما  انجام می گردید .

اما براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ حسابرسی بیمه ای تنها محدود به یک سال آخر از تاریخ آخرین لیست بیمه ارسالی گردید .

توضیح اینکه براساس مصوبه مذکور در موارد زیر به طور خاص حسابرسی بیمه ای برای دوره های بیش از یک سال صورت خواهد گرفت .

موارد استثنایی که تامین اجتماعی میتواند حسابرسی بیمه را بیش از یکسال انجام دهد :

1- در صورتیکه کارکنان از کارفرما بابت حقوق و بیمه شکایت نمایند .

2-درصورت عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان

3-عدم همکاری با حسابرسان تامین اجتماعی در حسابرسی های قبلی

4-در صورتیکه شرکت قراردادی داشته باشد که اعلام نکرده باشد و کارفرمای آن شرکت قرارداد را اعلام کرده باشد.

5-درصورتی که شرکت در راستای اجرای بخشنامه های سازمان مفاصا حساب بدون اعمال ضریب دریافت کرده باشد

6-در صورتیکه شرکت منحل شده باشد .

باتوجه به توضیحات ارائه شده پیشنهاد میگردد به حسابرسی بیمه ای یکساله سازمان تامین اجتماعی امیدوار نباشیم و اسناد مالی خود را با وجود مشاوران باتجربه بیمه ای گروه آتس مرتب و منظم و بدون دغدغه نگهداری نمایید .