2/5 - (1 امتیاز)

طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی

طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی با در نظر گرفتن تجربه چندین ساله گروه مشاوره مالی آتس در حوزه طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی برای هر صنف و صنعت مختص خود ، نشانه تجربه ما در این حوزه هست .

در فضای رقابتی و شرایط متغیر کسب و کار در ایران تداوم حیات و رشد شرکتها وابسته به میزان سازگاری آنها با این تغییرات است در دنیای تجارت امروزی سیستم های اطلاعاتی حسابداری به عنوان سیستم اطلاعاتی اصلی در بیشتر شرکت ها به منظور حفظ کارکرد بهینه و تامین اطلاعات سودمند و بموقع برای کمک به مدیریت در تصمیم گیری برنامه ریزی میشوند .

امروزه تشدید رقابت نوسانات اقتصادی و پیشرفت فناوری ، سازمانها را با محیط متلاطم و وضعیت پیچیده ای روبه رو ساخته و این مسئله مدیریت سازمان را به مراتب دشوارتر از گذشته کرده است در چنین موقعیتی شرکتها برای تداوم فعالیت و توفیق در کسب و کار باید از سیستم اطلاعاتی یکپارچه برخوردار باشد تا بتواند به سرعت به تغییرات محیط پاسخ دادند و با شرایط جدید سازگار شوند.

گسترش و نفوذ فناوری اطلاعات در کسب و کارها ، عملیات و فرایندهای حسابداری را دستخوش تغییرات عمیق کرده است پیدایش رایانش ابری ، زبان گزارشگری توسعه پذیر ، هوش تجاری ، سیستمهای برنامه ریزی ، منابع سازمان ، فناوری رادیو شناسه و مانند آنها محتوای اطلاعات و روش هایی که سیستم اطلاعاتی حسابداری به تولید آن میپردازند را دگرگون ساخته است .

دومین عامل تغییر در سیستم های اطلاعاتی حسابداری تغییرات سازمانی است که خود شامل مجموعه وسیعی از عوامل نظیر ساختار سیاستها ، استراتژیها ، فرایندها ، تأمین مالی ، ادغام و تحصیل شرکتها و همچنین کاربران سیستم ها و رویکردهای ایشان می شود دسته آخر از عوامل محرک انعطاف پذیری سیستم اطلاعاتی حسابداری مربوط به تغییر قوانین کسب و کار و استانداردهای حسابداری است .

در سالهای اخیر رویدادهای نظیر تغییر در قانون مالیاتهای مستقیم تغییر ساختار و محتوای گزارشگری بیمه ای و مالیاتی الزام شرکتهای بورسی نسبت به بکارگیری استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS و موارد دیگری از این دست  برکمیت و کیفیت گزارشگری مالی شرکتها اثرگذار بوده و اغلب مستلزم انعطاف و یکپارچگی  سیستم اطلاعاتی حسابداری است بنابراین با توجه به مجموعه این تغییرات برخورداری سیستم اطلاعاتی حسابداری از قابلیت انعطاف پذیری به منظور پیاده سازی موفق و سازگاری با شرایط و الزامات جدید در طول چرخه عمر شرکت حائز اهمیت است.

فرایند حسابداری یکی از مهمترین فرایندهای شرکتها به شمار میروند که توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری اداره و اجرا میشود این فرآیند از سه کارکرد کلیدی شامل گردآوری و انبارش داده های سازمان ، پردازش و گردآوری و گزارشگری اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری و مدیریت محیط کنترلی تشکیل شده است .

تغییراتی که در محیط داخلی و خارجی سازمان روی میدهد میتواند به هر یک از کارکردهای فرآیند حسابداری اثرگذار باشد برای مثال افزایش رقابت ، تغییرات سریع فضای کسب و کار و کاهش چرخه عمر محصولات موجب سرعت گرفتن سنجش کسب و کار شده و این موضوع نیز نیاز به گزارشگری به هنگام را تشریح کرده است و علاوه برآن نیازهای اطلاعاتی جدید  با حجم کم و کیفیت داده های ورودی به سیستم و فرآیند پردازش آن به منظور تولید گزارشهای مورد نیاز تصمیم گیرندگان نیاز به تعدیل و تجدید خواهد بود و چنین موقعیتی به منظور اطمینان از تحقق اهداف نظام حسابداری سازمان در قالب ارائه اطلاعات با کیفیت و همچنین مدیریت موثر و کنترل های داخلی باید فرهنگ حسابداری به سرعت و سهولت نسبت به این تغییرات پاسخ دهد و این کار از طریق پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری منعطف قابل دستیابی است لذا گروه مشاوره مالی آتس با داشتن تجربه کافی در پیاده سازی سیستم های مالی در این امر مهم در کنار شرکتها جهت بهینه سازی و پیاده سازی سیستم های یکپارچه مالی می باشد .