اموال و دارایی­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی به وراث انتقال می یابد مشمول مالیات بر ارث میباشد.

ماده های قانونی مالیات بر ارث کدامند ؟

ماده ۱۷ تا ۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به این بخش میباشد .

وراث از نظر قانون مالیاتهای مستقیم به چند دسته طبقه بندی میشوند ؟

طبق ماده ۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم وراث به سه طبقه تقسیم میشوند :

۱ ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲ ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳ ـ وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.