امتیاز دهید
خذ-کد-کارگاهی

دریافت کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی

رعایـت نـکات قانونـی در راه انـدازی کارگاههـای تـازه تأسـیس، یکـی از مـوارد مهمـی اسـت که کارفرمایان لازم اسـت بـه آن توجه خاص مبـذول دارند. اتخاذ تدابیـر لازم در ایـن زمینـه موجب رفع مشـکلات چنیـن کارگاههایـی درآینده خواهد شد و چشم انداز موفقیت آمیزی را برای کارگاه ترسیم خواهد کرد.
در ایـن مقاله سعی کردیم به موضـوع تشـکیل پرونده بـرای کارفرمایـان کارگاههای تازه تأسیس (شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی) بصورت کامل بپردازیم تا جائیکه متقاضی اخذ کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی با خواندن این مقاله کاملا و گام به گام بتواند با موضوع مطروحه کاملا آشنا شود .
ما در گروه مشاوره مالی و مالیاتی آتس با بهره گیری از کارشناسان و حسابداران خبره این حوزه که تجربه دریافت تعداد زیادی کد کارگاهی جهت شرکتها و اشخاص را داشته اند به شما کارفرما عزیز کمک خواهیم کرد تا در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه های به این امر دست یابید.

اخذ-کد-کارگاهی

چرا باید کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی گرفته شود ؟

1-مطابق ماده 148 قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف شده اند که بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.

2- بر اساس بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.

3-طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است تا پایان آخرین روز ماه بعد حق بیمه و اسامی بیمه شدگانش را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهد و در غیر این صورت جریمه می شود.

4- طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها و موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار گرفته اند.

بنابر این کلیه کارگاه ها و مشاغلی که تحت پوشش قانون کار قرار دارند، مشمول قانون تامین اجتماعی نیز می شوند وباید کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی بگیرند و کارگران و پرسنل خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند.

 

اشخاص حقوقی جهت تشکیل پرونده و اخذ کد کارگاهی تامین اجتماعی نیاز به چه مدارکی دارند؟

اشـخاصی هسـتند کـه طبـق موازیـن قانونـی در اداره ثبـت شـرکتها و مالکیـت صنعتـی به ثبت رسـیده یا به موجـب قوانین خاص، ایجاد شـده اند که در این خصوص مدارک تشخیص کارفرما به شرح ذیل میباشد:

1- نامه درخواست کد کارگاهی واعلام تأسیس شرکت.

2- روزنامه رسمی کشور که آگهی تأسیس در آن درج شده باشد.

3- اساسنامه شرکت

4- تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت

5- پروانه تأسیس یا بهره برداری

6- تصویب نامه قانونی درخصوص تشکیل مؤسسه

7- سـایر مـدارک مرتبـط بـا شـروع فعالیـت و تأسـیس شـرکت درصورت ضرورت (مانند اظهارنامه ثبت و موافقت اصولی).

8-تکمیل فرمهای مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی و مهروامضاء آنها

9-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

نکته مهم یک: هرگونـه تغییـرات منـوط بـه ثبـت آن در اداره ثبت شـرکتها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی و ارائه آن میباشد.

نکته مهم دو: اصل کلیه مدارک مورد نیاز بندهای بالا و یک نسخه کپی الزامی میباشد.

اخذ-کد-کارگاهی

کارگاههـای تـازه تأسـیس، پـس از انجـام مراحـل ثبـت شـرکت، موظـف هسـتند نماینده خود را برای بیمه کردن کارکنان شـاغل در آن شـرکت به نزدیکتریـن شـعبه سـازمان تأمین اجتماعی (بـا توجه به محـدوده عملکرد دفتـر مرکزی شـرکت) اعـزام و مـدارک فوق الذکر را جهت تشـکیل پرونده و دریافت کد کارگاه به شعبه تحویل دهند.

اگر میخواهید بدانید که آدرس شما به کدام شعبه تامین اجتماعی مربوط است لینک زیر را مطالعه فرمایید:

اشخاص حقیقی جهت تشکیل پرونده و اخذ کد کارگاهی تامین اجتماعی نیاز به چه مدارکی دارند؟

کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی به دو صورت شناخته میشوند:

الف- کارفرمایان دارای اجازه کار: فردی که پروانه کسـب، پروانه تأسـیس یا بهره برداری به نام وی صادر شده باشد.

ب- کارفرمایـان فاقـد اجـازه کار: فـرد یـا افـرادی کـه دارای مـدارک مشروحه ذیل باشند :

1- سند اجاره رسمی

2- سند مالکیت اعم از رسمی، صلح حقوق و دعاوی

3- آرای مراجع قضایی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه

4- اجاره نامه عادی (در صورت ارائه در زمان فعالیت و تأیید بازرس)

5- شراکتنامه های عادی و محضری

6- وکالتنامه بالعزل

7- گزارش بازرسی

8- تأییدیه اتحادیه های صنفی یا مجمع امور صنفی مربوطه

 

جهت دسترسی به فرمهای مورد نیازتامین اجتماعی به مطلب 40 فرم تامین اجتماعی در لینک زیر رجوع فرمایید: