اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنم چه اتفاقی می افتد و مشمول چه جرائمی هستم ؟

امتیاز دهید

در این موضوع که ثبت نام در سامانه مودیان باتوجه به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از مهمترین وظایف مالیاتی هر شخص حقیقی و یا حقوقی شده است شکی نیست و قانونگذار نیز برای اینکه بتواند این قانون را اجرا نماید و اشخاص را ملزم نماید تا در سامانه مودیان ثبت نام کنند جرائم سنگینی در نظر گرفته است .

شایان ذکر است که قانونگذار به سازمان امورمالیاتی اجازه نداده که بیش از50% درصد این جرائم را قابل بخشودگی قرار دهد لذا از این نظرهم سازمان امورمالیاتی محدود شده است و مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده که گاها 80تا100 درصد جرائم بخشوده میشد دیگر خبری از این بخشودگی در این قانون نمی باشد.

مطابق ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، تخلفات وحسب مورد ، جریمه های متعلقه بشرح ذیل می باشد :

الف) عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (20/000/000)ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب) عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون (20/000/000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

پ) عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (20/000/000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

ت) عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون (20/000/000) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث) عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد (1%) مبلغ فروش  گزارش نشده یا معادل ده میلیون (10/000/000) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره 1ـ

 مبلغ جریمه ­های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می شود.

تبصره 2ـ

 سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد(50%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره 3ـ

در صورت اعمال جریمه­ های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال جریمه های مذکور در بند«ب»، جریمه های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی شود.

به جز جرائم موضوع ماده 22 که برای اشخاصی که در سامانه مودیان ثبت نکرده اند وجود دارد مطابق ماده 8 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان :

 مودیانی که از ثبت نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی ­ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (4) این قانون نمی باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می آورد، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچ­گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

یعنی اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنید هم رسیدگی مالیاتی میشوید و هم مامور مالیاتی با هر روشی میتواند درامد شما را برآورد نماید و هم اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خرید شما قابل قبول نیست.

تبصره ـ در صورتی که مودی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مودیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مودیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

مطابق بند الف ماده 36 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده :

تا زمان استقرار سامانه مودیان عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده :10.000.000 ده میلیون ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده 4 این قانون ، هرکدام بیشتر باشد .

این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند (ب) ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت نام در سامانه مودیان باید بپردازد .

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *