امتیاز دهید

وظایف مالیاتی صاحبان کسب و کارھای مجازی(بخش اول)

صاحبان کسب و کارھای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) ھمانند سایر فعـالان اقتصـادی مشـمول قـوانین مالیـاتی مربـوط میباشند و فارغ از محل فعالیت، میبایست تکالیف زیر را به انجام برسانند. در غیراین صورت مشمول جرایم قـانونی مقـرر خواھنـد شد.

1- صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چھار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبـاً بـه اداره امـور مالیـاتی محـل شـغل خـود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.

اشخاص حقوقی نیز پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت نام اشـخاص حقـوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونـده (دریافـت شـماره واحـد مالیـاتی و شـماره کلاسه پرونده) وپرداخت حق تمبراقدام نمایند.

2-از طریق مراجعه بـه درگـاه عملیـات الکترونیکـی مودیـان مالیـاتی بـه نشانی زیر نسبت به ثبت نام الکترونیکی ودریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند.

www.tax.gov.ir

3- در اجرای ماده 169 قانون مالیاتھای مستقیم، مکلفند برای انجام معاملات خود،صورتحسـاب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابھا، قراردادھا و سایراسناد مشابه درج نمایند.

4- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضـوع قـانون مالیاتھـای مسـتقیم بایـد در مـوارد فـروش کـالا و یـا ارائـه خـدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگھداری نمایند:

صورتحساب نوع اول باید به صورت دستی با شماره سریال چـاپی و یـا ماشـینی( بـا شـماره سـریال ما شـینی حسـب مورد) با درج تاریخ، صادر گردد و حداقل در بر گیرنده اطلاعات ھویتی، شامل نام، نام خانوادگی یـا نـام شـخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار ومبلغ آن باشد.

صورتحساب نوع دوم صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکـانیزه) فـروش) صـادر میشود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات ھویتی، شامل نام، نام خـانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده ومشخصات کالا یـا خـدمات ارائـه شـده، مقدار ومبلغ آن باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *