امتیاز دهید

وظایف مالیاتی صاحبان کسب و کارھای مجازی(بخش دوم)

در پست قبلی به 4وظیفه مالیاتی صاحبان کسب و کارھای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اشاره کردیم در ادامه مابقی وظایف مالیاتی این گروه زا بازگو میکنیم:

5- کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایـی مـاده 95 قـانون مالیاتھـای مسـتقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آنھا فراخوان بعمل آمده است، مکلفند فھرست معاملات خـود را حداکثر در مقاطع سه ماھه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان ھر فصل به صورت الکترونیکی به سامانه معاملات بـه اداره امور مالیاتی ارسال نمایند.

www.tax.gov.ir

نکته 1 : مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود بـه مصـرف کننـده نھـایی اسـتفاده مینمایند، میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحسابھا را به صورت مجموع ارسال نمایند.

نکته 2 :  در خصوص معاملاتی که تا میزان 5% حدنصـاب معـاملات کوچـک موضـوع تبصـره (1) مـاده (3) قـانون برگـزاری مناقصات میباشند، مشمولین صدر این بند (بند5) میتواننـد فھرسـت معـاملات مـذکور را بـه صـورت مجمـوع ارسـال نمایند.

6- تمامی مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسـلیم اظھارنامـه مالیـاتی در موعـد مقـرر قـانونی مـی باشـند (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعـد و اشـخاص حقـوقی حـداکثر ظـرف چھارمـاه پـس از پایـان سـال مـالی ).

 

7- فھرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک “فھرست مالیات حقوق الکترونیکی” در درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشـانی زیر بـه اداره امـور مالیـاتی ذیـربط ارسـال و مالیـات متعلقـه را حسب مورد پرداخت نمایند.

www.tax.gov.ir

 

8- مودیان مالیاتی مکفند، دفاتر، صورت درآمد و ھزینه ماھانه، خلاصه درآمد و ھزینـه سـالانه و اسـناد و مـدارک حسـب

مورد نگھداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط برای رسیدگی به آنھا ارائه نمایند.

9- مودیانی که برمبنای فراخوانھای ھفتگانه، مشمول مالیات برارزش افزوده محسوب میشوند، مکلفند در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دھند وبر اساس فراخوانھای ھفتگانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی زیر ثبت نام نمایند و نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاھای مشمول اقدام نمایند.

همچنین ظرف مدت 15 روز پس از پایان ھر دوره مالیاتی اظھارنامه مالیـات بـر ارزش افـزوده را تسـلیم و مالیـات و عوارض

ارزش افزوده را پرداخت نمایند.

10- دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت 10 سال نگھداری نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *