سبد خرید من

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

فهرست مطالب

حسابرسی داخلی

ما در گروه مالی و مالیاتی آتس با بکارگیری از دانش و تجربه کادر مجرب خود به شما کمک میکنیم تا با استفاده از حسابرسی داخلی اطمینان معقولی از اجرای حسابداری طبق استناداردهای حسابداری  در مجموعه خود کسب کنید  و فرایندهای اثر بخشی مدیریت ریسک ، کنترلها و حاکمیت سازمانی را بهبود بخشید و به اهداف سازمانی خود دست یابید .

حسابرسی داخلی چیست ؟

حسابرسی داخلی فعالیتی مستقل ، اطمینان دهی مطمئن، بیطرفانه و مشاوره ای است که با هدف ارزش آفرینی و بهبود عملکرد سازمان انجام می شود که با اتخاذ رویکردی منظم و روشمند به سازمان کمک می کنـد تـا به اهداف خود دست یابد و فرآیند های اثر بخشی مدیریت ریسک ، کنترلها و حاکمیت سازمانی را بهبود بخشد .

نقش حسابرسی داخلی  درسازمانها چیست ؟

۱-نقش اطمینان دهی و مشاوره ای

۲-نقش ارزش آفرینی و بهبود عملکرد شرکت

۳-مساعی مشترک با مدیریت در جهت حل مسائل شرکت

۴-دیدگاه کلان و متمرکز بر تحقق اهداف راهبردی شرکت

۵-توسعه مفهوم و دامنه و عمق کنترل نسبت به ریسک شرکت

۶-تاکید برآنچه باید انجام شود به جای نگاه محدود به آنچه انجام شده است

۷-کمک به استقرار نظام خود کنترلی در واحد ها و تلاش در جهت ارزیابی تحقق هدفها و ماموریتهای اصلی شرکت

هدف حسابرسی داخلی چیست ؟

هدف باید منطبق با هدفها و برنامه های شرکت باشد تا رشد و توسعه شرکت پایدار باشد ، هدف حسابرسی داخلی کمک به هیئت مدیره است تا اطمینان حاصل شود که موارد ذیل همانگونه که بایـد اجـرا ، رعایـت یـا

محقق شده است :

۱-استقرار سیستم کنترل های داخلی به منظور اطمینان از اینکه کلیـه عملیـات شـرکت در جهـت اهداف شرکت و در چارچوب قانون ،اساسنامه و مقررات صورت می پذیرد

۲-اجرای برنامه ها در چارچوب سیاستهای شرکت

۳-قابلیت اعتماد و درستی اطلاعات و گزارشهای منتشر شده

۴-مدیریت کارآمد و اثربخش نیروی انسانی و سایر منابع

۵-حفاظت از داراییها

۶-اطمینان بخشی به گزارشها و شفافیت اطلاعات و گزارشهای مالی

اختیارات چیست ؟

واحد حسابرسی داخلی اختیارات لازم را از هیات مدیره دریافت مـی کنـد. هیـات مـدیره بـه منظـور انجـام شـدن آن ،از لحاظ دسترسی نا محدود به اسناد و مدارک،کارکنان و فعالیتهای شرکت ، به واحد حسابرسی داخلـی اختیار تام می دهد و آن واحد را مسئول حفاظت از اسناد ، مدارک ،اطلاعات و اسرار شرکت می داند. .

اهم وظایف حسابرسی داخلی چیست ؟

اهم وظایف به شرح ذیل می باشد :

۱- باید مدیریت ریسک ، سیستمهای کنترل و راهبری را ارزیابی و به بهبود آنها کمک کند.

۲- باید از طریق شناسایی و ارزیابی موقعیتهای با اهمیت ریسک بـه شـرکت کمـک کنـد و در بهبود مدیریت ریسک و سیستم های کنترل مشارکت نماید.

۳- باید اثربخشی سیستم مدیریت ریسک را بررسی و ارزیابی نماید

۴- باید موقعیتهای ریسک مرتبط با راهبری شرکت ، عملیات و سیستمهای اطلاعاتی شـرکت.

را از نظر قابلیت اطمینان و صحت اطلاعات مالی و عملیاتی ، اثربخشی و کارایی عملیات ، حفاظت از داراییها و رعایت قوانین ، مقررات و قراردادها ارزیابی کند.

۵- باید شرکت را در حفظ کنترل های کارآمد از طریق ارزیابی اثر بخشـی و کـارایی کنترلهـا و بهبود مستمر آنها کمک کند.

۶- باید برمبنای نتایج حاصل از ارزیابی ریسک، کفایت و اثربخشـی کنترلهـا ، شـامل راهبـری شرکت ، عملیات و سیستمهای اطلاعات را ارزیابی کند.

۷- باید به فرآیند راهبری شرکت از طریق ارزیابی و بهبود فرآیند مزبور با تاکید بر اینکه هـدف.

ها و ارزشها تهیه و تدوین شده و ابلاغ گردیده اند، دستیابی به هدفها مورد توجه بـوده و بررسـی مـی شـود ،

پاسخگویی وجود دارد و ارزشها رعایت می شود ، کمک کند.

استقلال و بیطرفی

دامنه فعالیت حسابرسی داخلی باید تمام فعالیتهای شرکت را بدون هیچ محدودیتی پوشش دهد. حسابرس داخلـی

برای انجام وظایف خود باید به کلیه مستندات ، مدارک ، دفاتر داراییها و کارکنان شرکت دسترسی داشته باشـد ،از آنجـا

که استقلال حرفه ای برای حسابرس داخلی یک ضرورت است ، موقعیت و جایگـاه حسـابرس داخلـی از لحـاظ سـاختار

سازمانی به گونه ای در نظر گرفته شده است که این امر تحقق یابد.

حسابرس داخلی باید بدون هرگونه جانبداری با مسایل برخورد کند و از چنان جایگاه سازمانی برخـوردار باشـد کـه

بتواند بیطرفانه تصمیم گیری کرده و نظر وپیشنهاد خود را ارائه کند.

گزارشات حسابرسی داخلی چیست ؟

پس از انجام رسیدگی ها و بررسی های حسابرسی داخلی در رابطه با موضوع مـورد رسـیدگی ، تجزیـه و تحلیـل

انجام می شود.

تجزیه تحلیل حسابرسی داخلی باید با بیطرفی و حفظ استقلال فکر و نظر و بر اساس منطق و اصـول اخلاقـی و حرفه ای انجام شود ، اظهار نظر حسابرس داخلی باید به دور از احساسات صورت گرفته و عمیق ، جامع، دقیق و عادلانـه باشد.

موارد ایراد جزئی در کارها باید مستقیما به اطلاع مدیریت ذیربط رسانیده شود تا نسبت به رفع آنها اقدام نمایند. دراین موارد مشروح اقدامات انجام شده به اطلاع کمیته حسابرسی می رسد.

بدیهی است آنچه که گزارشات حسابرسی داخلی را بیشتر قابل استفاده و دارای ارزش مـی سـازد ایـن اسـت کـه حسابرس داخلی در حد دانش و برداشت خود راه حل هایی را نیز برای رفع نارساییها پیشنهاد نماید. این امر منـوط بـه آن است که حسابرس ریشه و علل اصلی بروز نارساییها در کارها را دقیقا تشخیص دهد و در گزارش خود بیان نماید.

انجام رسیدگیهای حسابرسی داخلی در هر مورد و تهیه گزارش مربوط باید طبق برنامه و در مـدت معقـولی انجـام پذیرد ضمن اینکه حسابرس داخلی پس از مطالعه هر گزارش حسابرسی توسط هیات مدیره ،باید تدابیر اتخاذ شده در این رابطه را پیگیری نموده و از رفع موارد ایراد مطمئن گردد .

ارتباط با حسابرسان مستقل

حسابرسان داخلی و مستقل باید برای کسب شناخت وظایف متقابل با یکـدیگر همکـاری کننـد تـا بـدین ترتیـب

عملکرد هر دو بهبود یابد و از دوباره کاریهـا پیشـگیری شـود. حسابرسـان داخلـی و مسـتقل بایـد بتواننـد بـا توجـه بـه

محدودیتهای ناشی از مسئولیتهای متفاوتی که دارند و بر اساس قابلیتها و توانمندیهای ویژه هـر یـک بـه کـار یکـدیگر

اعتماد و اتکا کنند ، از این رو حسابرسان داخلی و مستقل ضمن مشورت با همدیگر باید کار یکدیگر را مـورد توجـه قـرار

دهند .

پیشنهاد مطالعه به دیگران

آخرین نظرات

دسته بندی  مقالات

آخرین مقالات

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی

طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی طرح بیمه دانشجویی با مزیت سابقه کاری تامین اجتماعی شرایط ثبت…
مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند

مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند

مالیات خانه،باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان ارزش دارند مالیات خانه و باغ و ویلاهایی که بالاتر از10میلیارد تومان…
طلا را گران نخرید

طلا را گران نخرید

طلا را گران نخرید طلا را گران نخرید باتوجه به اجرای قانون دایمی مالیات ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه…
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}