امتیاز دهید
کسب-و-کارهای-مجازی

صاحبان کسب و کارهای مجازی

صاحبان کسب و کارھای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) ھمانند سایر فعـالان اقتصـادی مشـمول قـوانین مالیـاتی مربـوط میباشند و فارغ از محل فعالیت، میبایست تکالیف زیر را به انجام برسانند. در غیراین صورت مشمول جرایم قـانونی مقـرر خواھنـد شد.

ما در گروه مشاوره مالی و مالیاتی آتیه امن سپید با بهره گیری از باتجربه ترین مشاوران مالیاتی این حوزه آماده پاسخگویی به نیاز شما فعال اقتصادی عزیز هستیم ؟

اگر نیاز به نرم افزار مالی در این حوزه دارید؟ به ما بسپارید.

اگر نیاز به حسابدار جهت انجام امور مالی خود دارید؟ به ما بسپارید.

اگر کسب و کار خود را جدید راه اندازی نموده اید و نمیدانید چه وظایف مالیاتی دارید؟ به ما بسپارید.

اگر نیاز به مشاوره مالی و مالیاتی دارید و یا میخواهید اظهارنامه مالیاتی دهید و یا ثبت نام کد اقتصادی و …؟به ما بسپارید

در ادامه شرح کامل وظایف مالیاتی صاحبان کسب و کارهای مجازی را برایتان بازگو میکنیم بطوریکه با مطالعه این مطلب کاملا با شرح وظایف خود آشنا میشنوید.

1- صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چھار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبـاً بـه اداره امـور مالیـاتی محـل شـغل خـود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. اشخاص حقوقی نیز پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت نام اشـخاص حقـوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونـده (دریافـت شـماره واحـد مالیـاتی و شـماره کلاسه پرونده) وپرداخت حق تمبراقدام نمایند.

2-از طریق مراجعه بـه درگـاه عملیـات الکترونیکـی مودیـان مالیـاتی بـه نشانی زیر نسبت به ثبت نام الکترونیکی ودریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور

3- در اجرای ماده 169 قانون مالیاتھای مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود،صورتحسـاب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابھا، قراردادھا و سایراسناد مشابه درج نمایند.

4- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضـوع قـانون مالیاتھـای مسـتقیم بایـد در مـوارد فـروش کـالا و یـا ارائـه خـدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگھداری نمایند

صورتحساب نوع اول

باید به صورت دستی با شماره سریال چـاپی و یـا ماشـینی( بـا شـماره سـریال ما شـینی حسـب مورد) با درج تاریخ، صادر گردد و حداقل در بر گیرنده اطلاعات ھویتی، شامل نام، نام خانوادگی یـا نـام شـخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار ومبلغ آن باشد.

صورتحساب نوع دوم

صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکـانیزه) فـروش) صـادر میشود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات ھویتی، شامل نام، نام خـانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده ومشخصات کالا یـا خـدمات ارائـه شـده، مقدار ومبلغ آن باشد.

5- کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایـی مـاده 95 قـانون مالیاتھـای مسـتقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آنھا فراخوان بعمل آمده است، مکلفند فھرست معاملات خـود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینک “صورت معاملات فصلی الکترونیکی” در سامانه به نشانی زیر تھیه و حداکثر در مقاطع سه ماھه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان ھر فصل به صورت الکترونیکی به سامانه معاملات بـه اداره امور مالیاتی ارسال نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور

نکته 1 : مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود بـه مصـرف کننـده نھـایی اسـتفاده مینمایند، میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحسابھا را به صورت مجموع ارسال نمایند.

نکته 2 :  در خصوص معاملاتی که تا میزان 5% حدنصـاب معـاملات کوچـک موضـوع تبصـره (1) مـاده (3) قـانون برگـزاری مناقصات میباشند، مشمولین صدر این بند (بند5) میتواننـد فھرسـت معـاملات مـذکور را بـه صـورت مجمـوع ارسـال نمایند.

اطلاعیه قابل توجه صاحبان کسب و کارھای مجازی ( سازمان امور مالیاتی کشور 2021/19/4)

6- تمامی مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسـلیم اظھارنامـه مالیـاتی در موعـد مقـرر قـانونی مـی باشـند (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعـد و اشـخاص حقـوقی حـداکثر ظـرف چھارمـاه پـس از پایـان سـال مـالی ). اظھارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتھای مسـتقیم شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان طبق نمونھای است که توسط سازمان امـور مالیـاتی کشـور تھیـه مـی شـود. صاحبان مشاغل گروھھای دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظھارنامه مالیاتی خود را طبـق نمونـه تھیـه شـده سـازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم نمایند. اظھارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی بـه نشانی زیر تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور

7- فھرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک “فھرست مالیات حقوق الکترونیکی” در درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشـانی زیر بـه اداره امـور مالیـاتی ذیـربط ارسـال و مالیـات متعلقـه را حسب مورد پرداخت نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور

8- مودیان مالیاتی مکفند، دفاتر، صورت درآمد و ھزینه ماھانه، خلاصه درآمد و ھزینـه سـالانه و اسـناد و مـدارک حسـب

مورد نگھداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط برای رسیدگی به آنھا ارائه نمایند.

9- مودیانی که برمبنای فراخوانھای ھفتگانه، مشمول مالیات برارزش افزوده محسوب میشوند، مکلفند در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دھند وبر اساس فراخوانھای ھفتگانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی زیر ثبت نام نمایند و نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاھای مشمول اقدام نمایند.

همچنین ظرف مدت 15 روز پس از پایان ھر دوره مالیاتی اظھارنامه مالیـات بـر ارزش افـزوده را تسـلیم و مالیـات و عوارض

ارزش افزوده را پرداخت نمایند.

در صورتیکه میخواهید بدانید جزو مشمولان ثبت نام کدام فراخوان ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده میشوید به لینک زیر رجوع فرمایید:

10- دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت 10 سال نگھداری نمایند.

آیا از انواع جرائم مالیاتی و میزان آنها اطلاع دارید ؟

جرائم مالیات بر ارزش افزوده